e prima o poi sapremo anche chi era Satoshi Nakamoto..